Zásady spracúvania osobných údajov | Démos trade, s.r.o.
Skryť sortiment Sortiment
Kontakty
Zásady spracúvania osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

Tieto zásady spracúvania a ochrany osobných údajov („Zásady") predstavujú základné princípy, ktorými sa Démos trade, s.r.o. so sídlom ul. Dolné Rudiny 8516/41C, 01001 Žilina IČO: 36439851 („Spoločnosť") riadi pri získavaní a spracúvaní osobných údajov ako prevádzkovateľ osobných údajov. Tieto Zásady vykonávajú práva a povinnosti Spoločnosti vyplývajúce najmä z nasledujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov:

 1. nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“);

Osobný rozsah

Tieto Zásady sa uplatnia na všetky osoby navštevujúce webové stránky Spoločnosti www.demos-trade.com a demos24plus.com („Webové stránky") a všetkých zákazníkov Spoločnosti („Dotknuté osoby").

Používaním Webových stránok Spoločnosti beriete na vedomie tieto Zásady a súhlasíte s ich uplatnením.

Osobnými údajmi v súlade s GDPR sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (nie teda právnickej osobe). V zásade sa teda jedná o akékoľvek informácie, ktoré či už samostatne, alebo v súhrne s ďalšími informáciami môžu slúžiť na identifikáciu konkrétnej fyzickej osoby ("Osobný údaj").

Aké kategórie osobných údajov sú spracúvané

Spoločnosť spracúva identifikačné údaje, kontaktné údaje, opisné údaje, platobné údaje, fakturačné údaje, prístupové údaje, údaje o prístupoch a oprávneniach, údaje o požiadavkách na službu (v. súborov cookies), údaje o skladoch, dodacie údaje, údaje o objednávke a údaje o obchodnej spolupráci.

ochrana osobných údajov

Osobné údaje Spoločnosť spracúva za nasledujúcimi účelmi:

 1. poskytovanie produktov a služieb Spoločnosti, či už v rámci Webových stránok alebo prostredníctvom štandardných dodávateľsko-odberateľských vzťahov;
 2. interné vyhodnotenie poskytovaných produktov a služieb a prípadné zlepšenie ich poskytovania; a
 3. ochrana oprávnených záujmov Spoločnosti (napr. na účely bezpečnosti a funkčnosti webových stránok, na účely marketingu alebo súdnych sporov).

Marketingové oznámenia

Ak ste zákazníkom Spoločnosti alebo ste k tomu udelili súhlas, Spoločnosť je oprávnená využívať Vaše Osobné údaje za účelom zasielania noviniek zo sveta nábytkárstva, špeciálnych akcií a ďalšie obchodné oznámenia. Zasielanie obchodných informácií je možné kedykoľvek odvolať, a to buď v nastavení obchodného portálu, ak Vám bol zriadený prístup, alebo jednoduchým odhlásením prostredníctvom zasielaných obchodných oznámení, alebo prostredníctvom nižšie uvedenej e-mailovej adresy.

Prenos osobných údajov

Osobné údaje, ktoré Spoločnosť získa o Dotknutých osobách, sú ďalej prenášané:

 1. v rámci skupiny Démos trade, t.j. prepojeným osobám Spoločnosti;
 2. obchodným partnerom Spoločnosti, napr. dopravcom, nárezovým centrám, bankám, poisťovniam (napr. v súvislosti s úhradami pomocou platobných kariet prostredníctvom platobnej brány), marketingovým agentúram, poskytovateľom IT infraštruktúry (napr. Webových stránok), ktorí potom spracúvajú Osobné údaje pre Spoločnosť alebo samostatne v súlade s účelom ich poskytnutia, ale i na základe oprávnených záujmov Spoločnosti (napr. v súvislosti s krytím kreditného rizika); a
 3. ďalším tretím osobám, ktorým je Spoločnosť oprávnená (napríklad všeobecnému súdu v prípade sporu) či povinná (napríklad orgánom činným v trestnom konaní) Osobné údaje poskytnúť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Prostriedky ochrany osobných údajov

Na ochranu a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu k Osobným údajom prijala Spoločnosť organizačné a technické opatrenia.

Medzi tieto opatrenia patrí najmä technické zabezpečenie serverov a Webových stránok Spoločnosti proti neoprávneným prístupom.

Osoby prichádzajúce do styku s Osobnými údajmi sú tiež viazané mlčanlivosťou v súlade s článkom 28 ods. 3 písm. b) GDPR.

Cookies

Spoločnosť využíva pri prevádzke svojich Webových stránok tzv. cookies, čo je textový súbor malého rozsahu („Cookies"), ktorý je odosielaný zo servera Spoločnosti do prehliadača/zariadenia Dotknutej osoby a ktorý pri opätovnej návšteve Webových stránok Spoločnosti je zaslaný späť na server Spoločnosti, čo umožňuje Spoločnosti lepšie prispôsobiť obsah webovej stránky jednotlivým Dotknutým osobám. Pomocou Cookies tak Spoločnosť:

 1. má o Dotknutej osobe k dispozícii informácie o predošlom vyhľadávaní;
 2. ukladá prihlasovacie údaje Dotknutých osôb; a
 3. prispôsobuje Dotknutej osobe obsah Webových stránok.

Spoločnosť využíva nasledujúce druhy Cookies:

 1. technické Cookies, ktoré umožňujú základnú prevádzku Webových stránok;
 2. relačné Cookies, ktoré sú potrebné na správne zobrazenie Webových stránok a sú automaticky zmazané v okamihu, kedy Dotknutá osoba opustí Webové stránky;
 3. permanentné Cookies, ktoré umožňujú identifikáciu Dotknutej osoby, jej prístup na Webové stránky a jej správanie na nich. Na základe permanentných Cookies je potom rozpoznaná konkrétna Dotknutá osoba pri opakovanej návšteve Webových stránok. Permanentné Cookies sa môžu ďalej používať najmä na meranie a reklamu aktivity Dotknutých osôb na Webových stránkach; a
 4. reklamné Cookies, ktoré umožňujú jednotlivým Dotknutým osobám zobrazovať cielenú reklamu, a to na základe príslušnosti jednotlivých Cookies do daného reklamného systému.

Máte samozrejme možnosť využívania Cookies jednorazovo, vymazať či dlhodobo blokovať, a to prostredníctvom svojho prehliadača. V takom prípade je však pravdepodobné, že určité služby a funkcie Webových stránok Spoločnosti nebudú plne funkčné alebo dostupné.

Google analytics

Spoločnosť na Webových stránkach využíva služby Google Analytics poskytované spoločnosťou Google LLC. Google Analytics umožňuje Spoločnosti zber, spracovanie a vyhodnotenie dát (o.i. aj Osobných údajov) o návštevnosti Webových stránok.

Služba Google Analytics využíva tiež súbory Cookies, ktoré sú však uložené na serveroch spoločnosti Google LLC a Spoločnosť k nim nemá prístup. Na ochranu osobných údajov spoločnosťou Google LLC viďhttps://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Kontaktné údaje

Pre ďalšie informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov, ako aj pre Vaše žiadosti môžete využiť nasledujúcu e-mailovú adresu: demos@demos-trade.com.

Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby majú v súvislosti s ochranou ich Osobných údajov nasledujúce práva:

 1. právo odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov, ak je spracúvanie založené na jeho základe;
 2. právo požadovať prístup k Osobným údajom a k informáciám špecifikovaným v článku 15 ods. 1 GDPR;
 3. právo na opravu nepresných Osobných údajov a prípadne tiež na doplnenie neúplných Osobných údajov;
 4. právo podľa podmienok stanovených v článku 17 GDPR na vymazanie Osobných údajov;
 5. právo podľa podmienok stanovených v článku 18 GDPR na obmedzenie spracúvania Osobných údajov;
 6. právo podľa podmienok stanovených v článku 20 GDPR získať Osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inej osobe;
 7. právo byť podľa podmienok stanovených v článku 34 GDPR informovaný o porušení bezpečnosti Osobných údajov;
 8. právo podľa podmienok stanovených v článku 21 GDPR namietať proti spracúvaniu Osobných údajov; a
 9. právo podať sťažnosť na dozorný úrad